Cíl projektu: Cílem projektu je vytvoření robota, který bude schopný projet předem definovaným bludištěm.

Vzdělávací cíle: Cílem projektu je vzbudit v dětech zájem o robotiku. Tento projekt je do výuky nasazen jako samostatná práce žáků. Žáci staví ve skupinách roboty, jejichž cílem je v co nejkratším čase projet předem stanovenou trasu. Díky tomu se žáci učí kreativnímu a logickému myšlení a základů algoritmizace a programování. Skupiny mezi sebou soutěží za účelem výhry, a proto se u nich vzbudí zájem o robotiku.

Popis činnosti robota: Cílem robota je co nejrychlejší průjezd bludištěm. K tomuto účelu má ultrazvukové čidlo snímající vzdálenost a dvě dotyková čidla snímající kolizi s objektem. Ultrazvukové čidlo je nastavené, aby sepnulo, pokud je robot vzdálen 8 cm od překážky. V tu chvíli robot couvne a otočí se o 90° vpravo. Poté pokračuje v jízdě kupředu. Pokud je robot natočen k překážce tak, že ultrazvukové čidlo překážku nedokáže sejmout, jsou na stranách robota umístěna tlaková spínací čidla. Pokud bude stisknuto levé čidlo, robot opět couvne a otočí se o 20° doprava. Pokud bude sepnuté čidlo pravé, robot opět couvne a otočí se tentokrát doleva. Tímto způsobem jsou vyřešeny komplikace, které mohou při průjezdu bludištěm nastat.

Feedback: Cílem našeho projektu bylo sestavení a naprogramování základního robota, který by sloužil pro žáky jako úvod do robotiky. Tento robot by sloužil jako nástroj, při kterém by si žáci mohli sami vyzkoušet konstrukci robota. Důraz při této úloze je kladen právě na samotnou konstrukci, která musí být uzpůsobena tak, aby vydržela pohyb po dráze a mechanické namáhání. Cílem tedy není konstrukce složitého a sofistikovaného robota, ale spíše vzbuzení zájmu, naučení se základním principům skládání obecně a rozvoj jemné motoriky. Pro vzbuzení zájmu by v rámci výuky byla uspořádána soutěž, při které by žáci měli za úkol se svým robotem co nejrychleji projet předem stanovenou dráhu. Díky soutěži by tedy žáci mohli předvést mnohem lepší výsledky než při pouhém skládání. Na základě naší vlastní zkušenosti s robotem můžeme usoudit, že náš projekt svůj cíl splnil. Jak dokázaly praktické testy, tak robot dokáže dráhu zdárně zdolat. Byť i v naší konstrukci jsme postupně objevili slabá místa. Díky tomu jsme zjistili, že tento základní typ robota by při výuce mohl sloužit i jako vzor pro žáky v tom smyslu, aby věděli, jakým konstrukčním chybám se mají v příštích hodinách vyhnout. Díky jednoduchosti robota by nebylo těžké chyby opravit, oproti projektům pozdějším kde by chyby v základní konstrukci mohly mít vliv na celkovou funkčnost.

Concept map

Schema

Whole project you can see here.

Autoři: Lukáš Špírek, Vladimír Pešta