This digital object has been developed from the University of Barcelona in Pedagogy Degree context, most specifically, in Digital and Visual Culture in Social and Education Environments Subject.

Summary

Spanish:

A través de la realització d’aquest objecte digital he volgut relacionar diversos conceptes, idees i reflexions que han despertat en mi un seguit d’aprenentatges. En primer lloc, es mostren els tres escenaris interrelacionats, on he desenvolupat els diversos aprenentatges: l’assignatura d’Entorns, Processos i Recursos Tecnològics per l’Aprenentatge, enfocat des de la meva perspectiva d’aprenentatge pedagògica, passant seguidament per la participació en el projecte i per últim, com aquests han influenciat en el meu entorn: el món del lleure i el teatre. Seguidament, es reflecteixen en aquest procés d’Ensenyament i Aprenentatge el conjunt de conceptes que he treballat, que se m’han despertat o que com a mínim m’han fet qüestionar-me moltes coses. Intentant així, resoldre totes aquelles qüestions que m’han anat apareixent pel camí, jugant un paper en un escenari on hi desemboca tot allò que m’emporto dins de la meva motxilla, remarcant el punt de partida i de final dins d’aquesta assignatura.

English:

Through the realization of this digital object I wanted to relate different concepts, ideas and thoughts aroused in me a series of learning. First, the three are interrelated scenes, where I developed several learnings: the subject of environments, processes and technology resources for learning, focused from my perspective learning teaching, then going for participation in the project and finally, how these have influenced my surroundings: the world of entertainment and theater. Then reflect on the process of teaching and learning the set of concepts that have worked, that awakened me or at least have made me question many things. Trying thus resolving all issues that I have been appearing along the way, playing a role in a stage where it ends I take everything in my backpack, stressing the starting point and final part of this course.

By: Mercè Garcia

Video: And I, I have learned?