This digital object has been developed from the University of Barcelona in Pedagogy Degree context, most specifically, in Digital and Visual Culture in Social and Education Environments Subject.

Summary

Catalan:

Aquest DIY Objecte Digital pretén explicar de manera visual quin o quins han estat els aprenentatges adquirits al llarg de l’assignatura d’Entorns, Processos i Recursos tecnològics d’Aprenentatge i del semestre. La intenció és que mitjançant fotografies, icones i poca lletra, l’espectador es faci una idea de quin ha sigut el meu procés d’aprenentatge, què m’hi ha portat, quins dubtes m’ha generat i què m’emporto de l’assignatura…  

“Aprendre de manera diferent” és el títol d’aquest DIY. Després de reflexionar-hi força, considero que el sentit últim i transversal d’aquesta assignatura per a mi, ha sigut el repte constant d’aprendre des d’una mirada innovadora i desconeguda, que m’ha obligat a re-pensar-ho tot, a trencar esquemes i a construir coneixement des de perspectives inusuals o desconegudes. Com s’aprèn? Què suposa aprendre? Quan s’aprèn?… Són algunes de les preguntes que m’he qüestionat a l’hora de desenvolupar l’objecte digital i que considero que ajudaran a l’espectador a comprendre el sentit d’aquest.

English:

This digital DIY project tries to expose visually what has been acquired and learned in the subject “Entorns, processos i recursos technologies d’aprenentatge”. Thus, the aim of this project is to show -through pictures, symbols and few words- to the audience my personal learning process, how I have reached it, the doubts raised during the course, the main issues I have learned from the subject,etc.

“Learning differently” is the title of this DIY project. After many reflections, I consider that the ultimate sense of this subject is that has been a constant challenge. To learn things from a innovative and unknown point of view, has forced me to break moulds and build new knowledge coming from unusual or unknown perspectives. How do we learn? How does it mean to learn? When do we learn? When developing my project those were some questions I asked myself, and I think they will help my audience to understand the DIY (as they helped me to construct it).

By: Clara Gené

Google Drive: Learning Differently