This digital object has been developed from the University of Barcelona in Pedagogy Degree context, most specifically, in Digital and Visual Culture in Social and Education Environments Subject.

 

Summary

Resum:

Aquest objecte digital vol mostrar quins han estat els meus aprenentatges al llarg de l’assignatura d’entorns, processos i recursos tecnològics d’aprenentatge, en el marc del 4t curs del Grau en Pedagogia per la Universitat de Barcelona. Com podreu observar no faig evidència de continguts precisos adquirits sinó dels aprenentatges personals realitzats, de les connexions i d’algunes reflexions. És evident que els continguts són importants i ens ajuden a configurar el coneixement, però sense els processos i relacions entre els companys i professors, entre d’altres, això no seria possible. Per tant, igual que fer un ocell de paper, cal definir bé els passos, destinar l’atenció i el temps de reflexió i estudi per anar configurant quelcom que finalment ens omple i ens caracteritza, igual que l’ocell, que finalment pren moviment i vida. He cregut que el paral·lelisme entre el procés de realització de l’ocell, i el procés d’aprenentatge que jo he realitzat en aquesta assignatura, però també en d’altres moments de la meva vida, servia perfectament de metàfora per explicar el que jo he après en aquesta assignatura.

Abstract:

This digital object displays what were my learning throughout the course of environments, processes and technology resources for learning, as part of the 4th year on my degree of Pedagogy from the University of Barcelona. There aren’t evidences of specific content acquired but I explain about my personal learning, connections and some reflections. It’s obvious that the contents are important and help us to set up knowledge, but the processes and relationships among classmates and teachers, among others, this would not be possible. So as to make a paper bird must clearly define the steps to allocate attention and time for reflection and study setting was something that ultimately defines us and fills us, like the bird, which eventually takes movement and life. I thought that parallelism between the process of realization of the bird, and the learning process that I’ve done on this subject, but also in other moments of my life, served perfectly as a metaphor to explain I’ve learned in this course.

By: Elisabet Montserrat

video: May Take flight!